Integritetspolicy

Samtyckesförklaring IVECO Group AB, koncernbolag och återförsäljare

Jag ger härmed mitt samtycke till att IVECO Group, IVECO Group 7 koncernbolag samt 135 återförsäljare får kontakta mig elektroniskt via e-post, sms och notifieringar i appar, på Facebook och YouTube samt via privata meddelanden på LinkedIn i avsikt att sända mig nyhetsbrev och erbjudanden om nya bilar, påminnelser samt meddelanden om eftermarknaden liksom information direkt från våra anslutna företag och återförsäljare gällande transportbilar, lastbilar, tjänster, bussar och andra mobilitetsrelaterade tjänster.

Information om leasing, finansiering och försäkring, kringprodukter, tävlingar och tjänster för mitt fordon och andra fordon (nya och begagnade) samt medlemskap och abonnemang rörande fordon.

Verkstadsbesök och övriga

Dotterbolag och anslutna företag till IVECO-koncernen samt auktoriserade återförsäljare kan skicka kommersiella meddelanden samt reklam för sina produkter och

Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke genom att kontakta IVECO på IVECO-NORDIC@cnhind.com.

Du kan läsa mer om hur IVECO Group och koncernbolagen behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy. För information om återförsäljarnas behandling av personuppgifter hänvisar vi till respektive återförsäljares integritetspolicy.

 

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter (”personuppgifterna”), som IVECO Group (”Iveco Group”, ”vi”, ”oss”, ”vår/vårt/våra” eller ”bolaget”) har mottagit från dig eller samlat in från tredje part, kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi tar ansvar för att skydda och respektera ditt privatliv.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsansvarig är:
IVECO Group
Diabasgatan 1
254 68 Helsingborg
E-post: iveco-nordic@iveco.com

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
1. Följande personuppgifter kan komma att samlas in, behandlas och lagras:
2. Allmänna personuppgifter

 • Namn, adress och kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress och telefonnummer)
 • Arbete, funktion/befattning
 • Kön och födelsedag
 • Uppgifter från dina förfrågningar och korrespondens till oss
 • Personnummer
  • Kopia av körkort
  • Försäkringsrelaterade personuppgifter (t.ex. försäkringstyp, datum)
  • Finansieringsrelaterade personuppgifter, bland annat personuppgifter kopplade till det finansierings-, låne- eller leasingavtal som du har ingått samt uppgifter om bank, lön och årsredovisningar
  • Information om ditt fordon (t.ex. chassinr, reg.nr, märke, modell)
  • Köphistorik
  • Verkstadshistorik och personuppgifter kopplade till ditt köp av verkstadsrelaterade tjänster
  • Personuppgifter om öppnande, läsning m.m. av mottagen elektronisk marknadsföring
  • Personuppgifter för att lära känna dig bättre (t.ex. dina samtyckesval, kommunikationspreferenser, intressen m.m.)
  • Trafikdata om användning av internet (t.ex. som insamlats via cookies), bland annat uppgifter om unik cookie-ID (cookieidentifikatorer) (se vår cookiepolicy på https://www.iveco.com/sweden/Pages/HomePage.aspx?cookienotice=yes, som beskriver användningen av cookies och andra webbspårningsverktyg på vår webbplats)
  • Webbläsaruppgifter eller personuppgifter insamlade i samband med användning av vår webbplats
 • Uppgifter insamlade via sociala medier (LinkedIn, Facebook och YouTube) vid korrespondens, deltagande i tävlingar eller användning av verktyg för riktad marknadsföring (såsom Facebook Custom Audience)
 1. Vanligtvis är det personuppgifter som du givit oss, men i vissa fall kan vi ha inhämtat personuppgifter om dig från tredje part eller från offentliga källor.
  4. Personuppgifterna skyddas i enlighet med de tillvägagångssätt som framgår av denna integritetspolicy.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTERNA
1. Vi kan komma att behandla de insamlade personuppgifterna i följande syften:

 • att tillmötesgå din begäran om information om våra produkter, tjänster, erbjudanden och affärsmässiga nätverk
  • att kunna skapa, underhålla och förbättra vår affärsrelation till dig och det företag du är anställt på
  • att ge dig en bättre upplevelse när du besöker någon av våra webbplatser, portaler eller auktoriserade återförsäljare och distributörer
  • att förbättra våra produkter och tjänster i allmänhet
  • att tillhandahålla våra produkter, tjänster, applikationer eller påminnelser, marknadsföringsaktiviteter (såsom erbjudanden och nyheter) och skicka ut inbjudningar
  • att uppfylla ett kontrakt som du, ditt företag eller vi är part i, inklusive att uppfylla avtalsrättsliga förpliktelser, ev. garantiåtaganden, hantera betalningar och fakturering i enlighet med kontraktet samt nödvändig hjälp från vårt återförsäljarnät
  • att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. gällande regler i penningtvättslagen, skattelagstiftning, bokföringslagen, kreditavtalslagen, konsumentkreditlagen, lag om betaltjänster, m.m.
  • att administrera kundrelationen, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, besvarande av kundförfrågningar och annan kommunikation
 • att behandla krav, klagomål, reklamationer och liknande
 • att skicka ut kund- och marknadsundersökningar, bl.a. nöjdhetsundersökningar, samt påminnelser och andra meddelanden
  • att skicka ut nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial gällande våra produkter och tjänster, även omfattande direkt marknadsföring från vårt återförsäljarnät och våra koncernbolag, på din begäran
 • att genomföra marknadsundersökningar
 • att skicka ut riktad relevant marknadsföring via flera kanaler, bl.a. e-post, sms, telefon och sociala medier förutsatt att du har samtyckt härtill.

HUVUDPRINCIPER
1. Vi vill skydda dina personuppgifter och behandlar dem på ett rimligt, transparent och säkert sätt.
2. Vi behandlar personuppgifter utifrån följande principer:

 • Laglighet och öppenhet (vi behandlar endast dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt när det gäller dig som registrerad)
  • Uppgiftsminimering (vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till den nivå som är tillräcklig och relevant för att uppfylla ändamålen med insamlingen)
  • Ändamålsbegränsning (vi samlar endast in dina personuppgifter för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål och behandlar dem inte ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål)
  • Korrekthet (vi säkerställer att dina personuppgifter är korrekta och om nödvändigt uppdaterade)
  • Integritet och konfidentialitet (vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en lämplig dataskyddsnivå)
  • Åtkomst och rättelser (vi behandlar dina personuppgifter med respekt för dina rättigheter)
  • Begränsad lagringstid (vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen)
  • Skydd av internationella överföringar (vi garanterar tillräckligt skydd av dina personuppgifter då de överförs utanför EES-området)
  • Skydd i relation till tredje parter (vi säkerställer att tredje parter endast kan få tillgång till (och överföra) personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och med tillräckligt avtalsskydd)
  • Laglig användning av direkt marknadsföring och cookies (när vi skickar reklammaterial till dig eller placerar cookies på din dator, sker detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen och annan relevant lagstiftning)
 1. Personuppgifterna kan komma att behandlas elektroniskt med hjälp av IT-system och manuellt i pappersformat.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
1. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande lagliga grunder:

 • GDPR, artikel 6.1 a (samtycke), 6.1 b (uppfyllande av avtalsförpliktelse), 6.1 c (uppfyllande av en rättslig förpliktelse) och 6.1 f (att fullfölja ett berättigat intresse). Våra rättsliga förpliktelser kan grunda sig på marknadsföringslagen, penningtvättslagen, skattelagstiftning, bokföringslagen, konsumentkreditlagen, lag om betaltjänster samt försäkringsavtalslagen. Våra berättigade intressen är bl.a. administrering av kundrelationen, utförande av försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, besvarande av kundförfrågningar och annan kommunikation med kunder, behandling av krav, klagomål, reklamationer, utskick av kundundersökningar, påminnelser och direkt marknadsföring.
  • När det gäller personnummer behandlas detta i enlighet med dataskyddslagens 3 kap. 10 § första stycket som anger att behandling av personnummer får ske utan samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

KONSEKVENSERNA AV UTEBLIVET TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER
1. Att tillhandahålla personuppgifter är aldrig ett krav. Uteblivet tillhandahållande av personuppgifter som anges som obligatoriska innebär att vi inte kan erbjuda den önskade tjänsten eller produkten eller att den önskade tjänsten eller produkten kommer att levereras i en lägre kvalitet.
2. Uteblivet tillhandahållande av personuppgifter som inte är obligatoriska kommer dock inte att påverka din tillgång till tjänsten eller ditt mottagande av produkten.

DELNING AV PERSONUPPGIFTERNA
1. Beroende på syftet med insamlingen kan de insamlade personuppgifterna komma att delas med följande grupp av mottagare:

 • Anslutna företag och dotterbolag
  • Auktoriserade återförsäljare och reparatörer
  • Reklambyråer och annonspartner samt sociala medier
  • Försäkringsbolag
  • Finansieringsbolag
  • Energibolag
  • Leverantörer
  • Bilimportörer
  • Verkstäder
  • Leveransställen
  • Kreditupplysningsföretag eller varningsregister enligt gällande regler
  • Offentliga myndigheter för att följa lagstiftningen, uppfylla begäran från myndigheterna, uppfylla rättsliga beslut, rättsliga förfaranden, informations- och rapporteringsskyldigheter m.m.
  • I samband med företagstransaktioner: som ett led i en överlåtelse eller en avyttring av hela eller delar av IVECO Groups verksamhet eller i samband med en fusion, sammanläggning, ägarbyte, omstrukturering eller likvidation av hela eller delar av IVECO Groups verksamhet.
 1. Observera att tredje parter kan samla in personuppgifter från dig på egen hand. I sådana fall är det dessa tredje parter i fråga som är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter och du kommer att omfattas av deras villkor.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTERNA
1. För att kunna utföra ovanstående aktiviteter gällande behandling av personuppgifter kan det vara nödvändigt att överföra personuppgifterna till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
2. Vid en eventuell överföring av personuppgifterna till ett land utanför EES kommer bolaget att vidta alla avtalsenliga och nödvändiga kompletterande säkerhetsåtgärder som krävs för att garantera nödvändigt skydd av personuppgifterna, bl.a. genom tillämpning av avtal som baseras på de standardkontrakt som utarbetats av EU-kommissionen för att användas vid överföring av personuppgifter till länder utanför EES.
3. IVECO Group är en del av CNH Industrial-koncernen. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut, både inom och utanför EU, i enlighet med särskilda avtal bolagen emellan.

RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA
1. Personuppgifterna kommer att lagras i våra system så länge vi anser det nödvändigt för att kunna uppfylla de ändamål som framgår av denna integritetspolicy, dock med hänsyn till rättsliga och avtalsenliga förpliktelser.
2. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de behandlats för kommer de att raderas eller lagras i ett format som omöjliggör identifiering av de registrerade personerna, med mindre vi har en legitim rätt eller tillåtelse att lagra sådana personuppgifter.
3. Vi kan komma att fortsatt lagra personuppgifterna under en längre period om det skulle bli nödvändigt för att skydda bolagets intressen i händelse av rättsliga krav kopplade till leverans av tjänster eller produkter eller behandling av personuppgifter.
4. Vi har lagt fast följande allmänna principer för den tidsmässiga lagringen och raderingen av personuppgifter:

 • Samtycke: Personuppgifter som behandlas för att användas till marknadsföring kommer att lagras fram till dess att ditt samtycke återkallas och därefter under en period på upp till 5 år av dokumentationsskäl.
  • Aktiva kunder: Om du är en aktiv kund hos oss lagrar vi dina personuppgifter så länge du förblir en aktiv kund. Om du inte längre är aktiv kommer dina personuppgifter att anonymiseras 5 år efter din sista aktivitet.
  • Potentiella kunder: Förutsatt att du inte har andra aktiviteter med oss anonymiseras dina personuppgifter som utgångspunkt 12 månader efter din sista aktivitet.
  • Finansiell information: Om ett avtal ingåtts och en transaktion genomförts är vi enligt penningtvättslagen och bokföringslagen skyldiga att lagra dina personuppgifter i 5 år efter kundrelationens eller transaktionens upphörande.
 1. Det finns särskilda bokföringsregler och lagkrav för dokumentation i vissa typer av ärenden. Det innebär att vissa personuppgifter kommer att lagras under längre tid.

DINA RÄTTIGHETER
1. Du har rätt att tillvarata dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning, såsom:

 • Rätten till tillgång (rätten att få information av bolaget om huruvida dina personuppgifter behandlas och, om möjligt, få tillgång till dessa)
  • Rätten till rättelse (avser rätten att få felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter rättade, bl.a. genom inlämnande av kompletterande information)
  • Rätten till radering (rätten att bli bortglömd – rätten att få felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter korrigerade samt radering av personuppgifter på giltig begäran)
  • Rätten att invända mot behandling (rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse)
  • Rätten till begränsning av behandling (rätten att lämna in en giltig begäran om tillfälligt avbrytande av behandlingen då invändningar framförts mot personuppgifternas korrekthet och under så lång tid som krävs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna bekräfta personuppgifternas korrekthet)
  • Rätten till dataportabilitet (rätten att få ut personuppgifterna i ett strukturerat läsbart standardformat samt rätt att överföra personuppgifterna till andra personuppgiftsansvariga, i synnerhet om behandlingen sker till följd av ett lämnat samtycke eller ett kontrakt och behandlingen utförs automatiskt)
  • Rätten att inlämna klagomål (du kan lämna in klagomål mot den personuppgiftsansvarige till behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet när det gäller IVECO Group är Integritetsskyddsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00, e-post: imy@imy.se.)

Om du lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan samtycket när som helst återkallas. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som baseras på ett samtycke som lämnats före återkallandet.

Om du lämnat samtycke till direktmarknadsföring i enlighet med reglerna i marknadsföringslagen, behandlas dina personuppgifter baserat på ditt samtycke till att vi kan sända dig den önskade marknadsföringen och anpassa sådan marknadsföring, se GDPR artikel 6.1 f. Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter med avseende på marknadsföring, precis som du när som helst kan återkalla ditt samtycke till att motta direkt marknadsföring.

 1. Du kan göra gällande ovanstående rättigheter genom att kontakta oss på följande sätt:
 • Genom att fylla i det onlineformulär som finns här http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSR.aspx
  • Genom att skicka ett e-postmeddelande till IVECO-NORDIC@cnhind.com med det standardformulär bifogat som du kan hämta här http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx
  • Genom att skicka ett brev till IVECO Group på adressen ovan och märka försändelsen ”for the attention of Privacy Compliance”, och gärna det standardformulär bifogat som du kan hämta här: http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx
 • Genom att ringa till oss på +45 44570500.
 1. Om vi får en sådan begäran kan vi behöva inhämta ytterligare personuppgifter från dig för att bekräfta din identitet. Dessa uppgifter kommer sedan, tillsammans med andra personuppgifter som vi redan innehar, att behandlas så att vi kan tillmötesgå din begäran i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
  4. Om det anses nödvändigt för att tillmötesgå din begäran kommer vissa uppgifter att överföras till andra bolag inom eller utanför CNH Industrial-koncernen som fungerar som personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR
1. Denna integritetspolicy uppdaterades i januari 2022.
2. Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis ändra integritetspolicyn (t.ex. som en följd av förändringar i gällande lagstiftning). Ändringarna kommer att offentliggöras på denna webbplats och kommer att träda i kraft vid offentliggörandet. Om vi har din e-postadress registrerad kommer vi även att skicka information till dig om uppdateringen. Vi uppmanar dig att då och då läsa igenom denna integritetspolicy för att få information om hur dina personuppgifter skyddas.

 

“Vårt berättigade intresse av att

 • tillmötesgå din begäran om information om våra produkter, tjänster, erbjudanden och affärsmässiga nätverk,
 • att tillmötesgå din begäran om information om våra produkter, tjänster, erbjudanden och affärsmässiga nätverk […]

 

Vår skyldighet att uppfylla ett kontrakt som du, ditt företag eller vi är part i, inklusive att uppfylla avtalsrättsliga förpliktelser, ev. garantiåtaganden, hantera betalningar och fakturering i enlighet med kontraktet samt nödvändig hjälp från vårt återförsäljarnät…” etc.