Integritetspolicy

 • Nuvarande sekretesspolicy beskriver hur dina personuppgifter (”personuppgifterna”), som IVECO DANMARK A/S (”Iveco Danmark”, ”vi”, ”oss”, ”våra” eller ”bolaget”) har mottagit från dig eller samlat in från tredje part kommer att behandlas i överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning. Vi tar ansvar för att skydda och respektera ditt privatliv.

 

 • VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?
 1. Den personuppgiftsansvarige är:

IVECO DANMARK A/S Roholmsvej 19

2620 Albertslund Telefonnummer: + 45 44 57 05 00

E-post: iveco-nordic@iveco.com

 

 • KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
 • Följande personuppgifter kan samlas in, behandlas och lagras:
  1. Följande personuppgifter kan samlas in, behandlas och lagras:
  2. Allmänna personuppgifter (t.ex. namn, användarnamn, adress, e-post, födelsedag, kön osv.).
   1. Personnummer
   2. Kopia av körkort.
   3. Försäkringsrelaterade personuppgifter (t.ex. försäkringstyp, datum).
   4. Finansieringsrelaterade personuppgifter, däribland personuppgifter relaterade till det finansierings-, låne- eller leasingavtal som du har ingått och uppgifter om bank, lön och årsredovisningar.
   5. Uppgifter om ditt fordon (t.ex. chassinummer, registreringsnummer, märke, modell).
   6. Köphistorik.
   7. Verkstadshistorik och personuppgifter knutna till ditt köp av verkstadsrelaterade tjänster.
   8. Personuppgifter om öppning, läsning osv. av mottagen elektronisk marknadsföring.
   9. Personuppgifter för att lära känna dig bättre (t.ex. dina samtyckesval, kommunikationspreferenser, intressen osv.).
   10. Trafikdata för användningen av internet (t.ex cookies), däribland uppgifter om unikt cookie-ID (cookieidentifikatorer) (se vår cookiepolicy på https://www.iveco.com/denmark/Documents/CNHInd_CookiePolicy.pdf, som beskriver användningen av cookies och andra webbspårningsverktyg på vår hemsida).
   11. Webbläsaruppgifter eller personuppgifter som samlats in i samband med att du har använt vår hemsida.
 1. Vanligtvis ger du oss sådana personuppgifter, men ibland samlar vi in personuppgifter om dig från en tredje part eller från offentliga arkiv.
 2. Personuppgifterna skyddas i enlighet med de förfaranden som anges i vår nuvarande sekretesspolicy.

 

 • ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
  1. De insamlade personuppgifterna kan behandlas av oss för följande ändamål
  2. För att besvara dina förfrågningar om uppgifter om våra produkter, tjänster, erbjudanden och affärsmässiga nätverk, eller
 1. för att kunna upprätta, underhålla och förbättra vår relation med dig, eller
 2. för att ge dig en bättre upplevelse när du besöker en av våra webbplatser, portaler eller auktoriserade återförsäljare och distributörer
 3. för att förbättra våra produkter och tjänster i allmänhet, eller
 4. för att erbjuda våra produkter, tjänster, applikationer eller påminnelser, marknadsföringsaktiviteter (t.ex. erbjudanden och nyheter) och skicka inbjudningar, eller
 5. om det är nödvändigt för att uppfylla ett kontrakt, som du eller vi är part i, eller
 6. om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller
 7. för att uppfylla gällande regler härom, t.ex. i hvidvaskloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven, forbrugslånsloven, betalingsloven og databeskyttelsesloven, eller
 8. om vi i samband med behandlingen har ett berättigat intresse, såvida inte dina rättigheter har företräde framför dessa intressen, t.ex. administration av kundrelationen, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, svar på kundförfrågningar och annan kommunikation, behandling av krav, klagomål, reklamationer och liknande, kundundersökningar och påminnelser, eller
 9. för att efter mottagandet av särskilt samtycke kunna skicka nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial angående våra produkter och tjänster eller för att kunna göra marknadsundersökningar. Ett samtycke kan dras tillbaka när som helst, eller
 10. för att kunna vidarebefordra personuppgifterna till både koncernens närstående företag och samarbetspartners, till exempel våra auktoriserade återförsäljare och distributörer.

 

 • HUVUDPRINCIPER
 1. Vi vill skydda dina personuppgifter och behandla dem på ett rimligt, transparent och säkert sätt.
 2. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med följande principer:
 • Laglighet (vi behandlar enbart dina personuppgifter på ett lagligt, rimligt och transparent sätt i förhållande till dig som registrerad).
 • Uppgiftsminimering (vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till vad som är tillräckligt och relevant för att uppfylla ändamålen med insamlingen).
 • Ändamålsbegränsning (vi samlar enbart in dina personuppgifter för särskilda, uttryckliga och lagliga ändamål och behandlar dem inte ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål).
 • Riktighet (vi ser till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras om så är nödvändigt).
 • Datasäkerhet och -skydd (vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en lämplig dataskyddsnivå).
 • Tillgång till och rättelse (vi behandlar dina personuppgifter med respekt för dina rättigheter).
 • Begränsad lagringstid (vi lagrar enbart dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att ändamålen med behandlingen ska uppfyllas).
 • Skydd av internationella överföringar (vi säkerställer ett tillräckligt skydd av dina personuppgifter när de överförs till ett land utanför EES-området).
 • Skydd gentemot tredje parter (vi säkerställer att tredje parter endast kan få tillgång till (och överföra) personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning och med tillräckligt avtalsskydd).
 • Laglig användning av direktreklam och cookies (när vi skickar reklammaterial till dig eller placerar cookies på din dator sker detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen och annan relevant lagstiftning).
 1. Personuppgifter kan behandlas elektroniskt med hjälp av IT-system och manuellt i pappersformat.
 • GRUND FÖR BEHANDLING
  1. Vi behandlar dina personuppgifter med rättslig grund i
   1. GDPR, art. 6, stk. 1, litra a, b, c og f, jf. Databeskyttelseslovens § 6
   2. GDPR, art. 9, stk. 2, litra a og f, jf. Databeskyttelseslovens § 7
   3. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2
   4. Markedsføringsloven, hvidvaskloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven, forbrugslånsloven, betalingsloven och databeskyttelsesloven, eller/och forsikringsloven

 

 • KONSEKVENSER AV ATT INTE LÄMNA DINA PERSONUPPGIFTER
 1. Att lämna ut sina personuppgifter är aldrig något krav. Om du väljer att inte lämna ut dina personuppgifter där det är angivet som obligatoriskt innebär det att vi inte kan erbjuda den önskade tjänsten eller produkten, eller att den önskade tjänsten eller produkten levereras i en sämre kvalitet.
 2. Om du inte lämnar ut de personuppgifter som inte är obligatoriska så påverkas emellertid inte din tillgång till tjänsten eller mottagandet av produkten.

 

 • VIDAREBEFORDRAN AV PERSONUPPGIFTER
 1. Beroende på insamlingens ändamål kan de insamlade personuppgifterna vidarebefordras till följande grupper av mottagare:
  1. inom en koncern eller dotterföretag
  2. auktoriserade återförsäljare och reparatörer
  3. reklambyråer och annonspartners
  4. försäkringsbolag
  5. finansieringsbolag
  6. energibolag
  7. leverantörer
  8. bilimportörer
  9. verkstäder
  10. inlämningsplatser
  11. kreditupplysningsföretag eller varningsregister enligt gällande regler
  12. offentliga myndigheter för att följa lagen, tillmötesgå begäran från myndigheter, uppfylla domstolsbeslut, domstolsförhandlingar, lämna upplysningar och rapportera enligt skyldighet m.m.
  13. i samband med verksamhetstransaktioner: som ett led i en överlåtelse eller en avyttring av hela eller delar av Iveco Danmarks verksamhet eller i samband med en fusion, sammanslagning, ägarbyte, omstrukturering eller likvidation av hela eller delar av Iveco Danmarks verksamhet.

 

 1. Observera att tredje part kan samla in dina personuppgifter på egen hand. I dessa fall är det berörd tredje part som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter, och du omfattas av deras villkor.

 

 

 • ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
 1. För att kunna utföra de ovan beskrivna aktiviteterna avseende behandling av personuppgifter kan det vara nödvändigt att överföra personuppgifterna till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 2. Om personuppgifterna överförs till ett land utanför EES kommer bolaget att vidta alla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna, bl.a. genom att använda avtalsklausuler av standardmodell, vilka har utarbetats av EU för att användas vid överföring av personuppgifter till länder utanför EES.
 3. Iveco Danmark är en del av koncernen CNH Industrial. Personuppgifterna kan vidarebefordras både innanför och utanför EU enligt särskilda avtal bolagen emellan.

 

 • RADERING AV PERSONUPPGIFTER
 1. Personuppgifterna lagras i våra system så länge som vi anser det vara absolut nödvändigt för att kunna uppfylla de ändamål som anges i den nuvarande sekretesspolicyn, dock i enlighet med juridiska och avtalsenliga skyldigheter.
 2. När personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de behandlades för, raderas eller lagras de i ett format som omöjliggör identifiering av de registrerade personerna, såvida vi inte har en rättslig grund eller ett tillstånd för att lagra sådana personuppgifter.
 3. Vi kan fortsätta lagra personuppgifterna en längre period om det är nödvändigt för att skydda bolagets intressen i förhållande till eventuella rättsliga krav i förbindelse med leveransen av dessa tjänster eller produkter, eller behandlingen av personuppgifter.
 4. Vi har fastställt följande överordnade principer för lagringstiden och raderingen av personuppgifter:
 • Samtycke: Personuppgifter som behandlas för marknadsföring lagras tills du drar tillbaka ditt samtycke och därefter under en period på två år.
 • Aktiva kunder: Är du en aktiv kund hos oss lagrar vi dina personuppgifter så länge som du är en aktiv kund. Om du inte längre är aktiv anonymiseras dina personuppgifter fem år efter din sista aktivitet.
 • Potentiella kunder: Förutsatt att du inte har andra aktiviteter här hos oss anonymiseras dina personuppgifter 12 månader efter din sista aktivitet.
 • Finansiella upplysningar: Om ett avtal har ingåtts och en transaktion genomförts är vi enligt hvidvaskloven och bogføringsloven skyldiga att lagra dina personuppgifter i fem år efter att kundförhållandet eller transaktionen har upphört.
 1. Det finns särskilda regler gällande radering av personuppgifter för vissa typer av saker. Det innebär att vissa personuppgifter lagras längre.

 

 

 • DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER
  1. Du har rätt att använda dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning, däribland:
 1. Rätten till tillgång (rätten att av bolaget få veta om dina personuppgifter behandlas och om möjligt få tillgång till dem).
 2. Rätt till rättelse (innebär rätten att få felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter rättade, däribland rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter).
 3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd” – rätten att få felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter rättade och personuppgifter raderade på giltig begäran).
 4. Rätt att göra invändning mot behandling (rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter mot bakgrund av den personuppgiftsansvariges berättigade skäl).
 5. Rätt till begränsning av behandling (rätten att framlägga en berättigad begäran om att behandlingen ska tillfälligt upphävas när det inkommit en invändning avseende personuppgifternas korrekthet och under så lång tid som den personuppgiftsansvarige behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta).
 6. Rätt till dataportabilitet (rätten att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och läsbart format samt rätten att överföra personuppgifterna till andra personuppgiftsansvariga, särskilt om behandlingen sker efter att samtycke getts eller enligt ett avtal och behandlingen utförs automatiskt).
 7. Rätten att inge klagomål (du kan inge klagomål avseende den personuppgiftsansvarige till relevant datatillsynsmyndighet). Den relevanta myndigheten när det gäller Iveco Danmark är Datatilsynet i Danmark: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: +45 33 19 32 00, e-post: dt@datatilsynet.dk
 1. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på följande sätt:
 1. Genom att fylla i det online-formulär som finns här http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSR.aspx
 2. Genom att skicka e-post till IVECO-NORDIC@cnhind.com och bifoga det standardformulär som kan hämtas här http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx
 3. Skicka ett brev till kontrollanten på den adress som anges i avsnitt 7 i detta sekretessavtal och ange ”for the attention of Privacy Compliance” bifogat till det standardformulär, som kan hämtas här http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx

 

 1. Om vi mottar en sådan begäran kan vi behöva inhämta ytterligare personuppgifter från dig för att bekräfta din identitet. Dessa uppgifter behandlas därefter tillsammans med de andra personuppgifterna som vi redan har för att uppfylla din begäran i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
 2. Om det anses vara nödvändigt för att uppfylla din begäran kommer vissa uppgifter att överföras till andra bolag inom eller utanför koncernen CNH Industrial, som fungerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 

 • ÄNDRINGAR
  1. Denna sekretesspolicy uppdaterades i juni 2020.
  2. Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis ändra i sekretesspolicyn (t.ex. som en konsekvens av ändringar i gällande lagstiftning). Ändringarna publiceras på denna hemsida och börjar gälla från och med publiceringen av dem. Om vi har din e-postadress skickar vi information om uppdateringen till dig. Vi uppmanar dig att läsa igenom aktuell sekretesspolicy då och då så att du vet hur dina personuppgifter skyddas.
top